AUDIS s.r.o.

Ing. Janka Šimková

AUDIS s.r.o.

Služby

 • AUDÍTORSKÉ A INÉ UISŤOVACIE SLUŽBY

 • DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • ZNALECKÁ ČINNOSŤ

 • Audit účtovných závierok, overenie súladu výročných správ s účtovnou závierkou, finančný audit na mieru (Zákazka na „vybrané procedúry“),* – Výsledkom auditu je získanie informácií pre užívateľa o tom, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti. Získané informácie sú pre spoločnosť prínosom a to aj v tom prípade, že povinnosť vykonávať audit nevyplýva zo zákona.

 • Správa štatutárneho audítora potvrdzujúca správnosť zúčtovania prijatej dotácie.

  V zmysle Výzvy Ministerstva kultúry (MK) SR pre špecifické obchodné spoločnosti podnikajúce v kultúre a kreatívnom priemysle sú prijímatelia dotácie nad 20 000 EUR povinní pri zúčtovaní dotácie predložiť MK SR aj správu štatutárneho audítora, ktorá potvrdí správnosť predloženého zúčtovania. Termín predloženia zúčtovania dotácie voči MK SR, vrátane správy audítora, je 30.6.2022.

 • Mapujeme riziká vašej spoločnosti, poskytujeme odporúčania ich znižovanie

 • Navrhujeme opravy v prípade zistenia významných chýb a nesprávností

 • Poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky

 • Daňové a účtovné poradenstvo v oblasti tuzemského aj zahraničného zdaňovania

 • Odhaľujeme príležitosti na optimalizáciu procesov

 • Účtovné a daňové poradenstvo pri tuzemskom a cezhraničnom zlúčení spoločností vrátane správy audítora pre potreby zápisu zlúčenia do obchodného registra

 • Poradenstvo pri iných podnikových kombináciách – vklad podniku, nepeňažné vklady kapitálové fondy ako zdroj vlastného imania– odborné poradenstvo pri ich tvorbe a čerpaní

 • Due diligence – hĺbkové preverenie hospodárenia a finančnej situácie spoločnosti v súvislosti s akvizíciami spoločností, ich transformáciami, resp. na ochranu akcionára – výsledkom je identifikácia prípadných rizík medzi zúčastnenými stranami

 • Znalecká činnosť – vypracovanie znaleckých posudkov v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo

 • Likvidácia spoločnosti – účtovné a daňové poradenstvo

 • Odborná spolupráca pri konkurze a reštrukturalizácii

 • Odborné poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti

AUDIS s.r.o.

Licencie, osvedčenia

Audítorská činnosti

Zobraziť

Daňové poradenstvo

Zobraziť

Znalecká činnosť

Zobraziť

AUDIS s.r.o.

Kontaktujte nás

IČO: 44391676

DIČ: 2022701549

IČ DPH: SK2022701549, registrácia od 1.7.2009

Sídlo: Tatranská 17 040 01 Košice

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.
Pri odosielaní Vašej správy nastal problém.
testimonial-3-female

„Perfektná spolupráca“

5 / 5

Spolupráca s firmou Audis s.r.o. mi zabezpečila plynulý priebeh pri  komplexnom riešení účtovných a daňových dopadov pre moju firmu.

Katarína Nagy